#1 Reader Atelier: Placemaking

Achtergrond

Het eerste atelier van het Straatwaarden Lab onderzoekt het thema placemaking. Hoe kunnen we waarden en relaties die de sociale, duurzame kwaliteiten van een plek bepalen zichtbaar maken in ‘kaarten'?

Begin dit jaar verscheen A Sustainist Lexicon (2016) van cultuuronderzoeker Michiel Schwarz. In dit ‘woordenboek’ beschrijft Schwarz de relatie tussen ruimtelijke ontwerp, design en erfgoed. Aan de hand van zeven kernbegrippen – placemaking, connectedness, local, commons, circularity, proportionality en co-design – schetst en duidt Schwarz een maatschapperij in verandering. Elk lemma wordt gevolgd door een veldobservatie door Riemer Knoop. De transformatie die we momenteel doormaken is een ware cultuuromslag: een verandering in onze collectieve percepties en de waarden die onze levensstijl bepalen.

A Sustainist Lexicon is een vervolg op het eerder verschenenen Sustainist Design Guide (2013) van Schwarz en Diana Krabbedam van The Beach, een netwerkorganisatie gericht op sociale innovatie. De naam ‘sustainisme’ werd door Michiel Schwarz en Joost Elffers in Sustainism Is the New Modernism (2010) aan dit nieuwe tijdperk gegeven, een nieuwe cultuur die meer verbonden, lokaler en ecologisch én sociaal duurzamer is en wordt gekenmerkt door waarden als verbondenheid, nabijheid, delen en menselijke maat.

Van 2013 tot 2105 was Schwarz als artist-in-residency (AIR) verbonden aan de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst. In het project Sustainist (Re)Design werd verkend wat het sociaal duurzame cultuurperspectief van het sustainisme kan betekenen voor erfgoedvraagstukken en het (ruimtelijk) ontwerpdomein. Onderdeel van de AIR waren een lezingenserie (capita selecta) Sustainist: (Re)Design: How the new culture of sustainism is reshaping our cities, landscape, architecture and heritage, een workshops i.s.m. The Beach en de publicatie van het lexicon. Het project Straatwaarden is hier een logisch vervolg op. Het eerste atelier start met een onderzoek naar placemaking, het eerste lemma uit het lexicon.

Reader
Deze reader bevat een introducerende verkenning van het begrip placemaking aan de hand van A sustainist lexicon en beschouwingen van studenten. Eerste artikel is de verwoording en verbeelding van het lemma Placemaking door Schwarz en Knoop overgenomen uit het lexicon. Daarna volgen een aantal artikelen door studenten over placemaking. Tot slot volgt een literatuurlijst voor verder onderzoek.
De afstudeergroep van de Reinwardt Academie -heeft zich vanaf september 2015 gebogen over thema placemaking onder leiding van Fieke Tissink en Nancy van Asseldonk. Na het bespreken van literatuur over het onderwerp zijn studenten zelf verder aan de slag gegaan met het onderwerp. Zij hebben aanvullende literatuur gezocht, het begrip en de thematiek nader bestudeerd en hier in een paper verslag van gedaan (het vooronderzoek). Als vervolg op dit vooronderzoek heeft elke student een onderzoeksvraag geformuleerd voor verder onderzoek. Het gehele onderzoek wordt uiteindelijk met een verslag en een publicatie afgerond.

Een begrip als placemaking is niet eenduidig te definiëren. De papers zijn de theoretische verkenning van het thema en vormen het startpunt voor verder onderzoek. Deze reader bevat fragmenten uit de verschillende papers. Van elke student wordt kort een intro gegeven, waarna een aantal passages uit het vooronderzoek – de paper - volgen. Ter afsluiting volgt een korte beschrijving van het vervolgonderzoek. Bij de selectie voor deze reader is geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld van Placemaking te schetsen, zonder in herhaling te vallen. Zo bevat elke paper een historische schets van het begrip placemaking; deze zijn niet allemaal in deze reader opgenomen. Begrippen die in de verschillende papers aan bod komen zijn: identiteit, place, placelessness, sense of place, social space, lived space, civic economy et cetera. Thema’s die uitgewerkt worden zijn onder andere de rol van erfgoed in placemaking, placemaking in de ruimtelijke ordening en placemaking en burgerschap.

U vindt deze reader in PDF onder aan dit artikel.

Reader Placemaking - Nancy van Assendonk

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie